SolarPower Europe launches Bulgarian Agrisolar Best Practice Guidelines

In English, На български език

27 November 2023

  • SolarPower Europe launches Bulgarian version of the Agrisolar Best Practice Guidelines, with the support of the Bulgarian Association for production, storage and trading of electricity (APSTE). 

BRUSSELS, Belgium (Monday 27 November 2023): SolarPower Europe’s landmark Agrisolar Best Practice Guidelines are now accessible for solar developers and farmers on the ground across Bulgaria. 

 

The report, detailing best practices for the installation of solar applications in harmony with agricultural activities, has now been translated into Bulgarian by the Bulgarian Association for production, storage and trading of electricity (APSTE). 

 

Lina Dubina, Policy Advisor for Sustainability said: “This translation will allow best practices for the development of Agrisolar to be circulated more widely, among farmers on the ground in Bulgaria. This is a key step in the development of the technology across Europe.” 

 

The report offers a tailored scoring system to evaluate the performance of Agrisolar projects across agricultural, environmental, social, economic, and lifecycle quality criteria. The report also explores real-world examples of Agrisolar projects in the EU, including data on crop yield, water usage, land efficiency, biodiversity enhancement, and socioeconomic benefits.   

 

The translated guide comes at a pivotal time for the Bulgarian solar sector, as a new renewable energy regulation makes it possible for Agrisolar projects to be developed in the country. 

 

Mariyana Yaneva, Vice Chair of the Association for production, storage and trading of electricity, Bulgaria (APSTE), said: “Pairing solar with agriculture makes so much sense in terms of economic and ecologic benefits for local farming communities and this is clearly shown in SolarPower Europe’s Agrisolar guidelines and best practice real-life examples. To me, it was really puzzling to see how misinformed regulatory framework was effectively preventing such climate resilient solutions for the agriculture sector in Bulgaria. By translating the work of SolarPower Europe into Bulgarian, APSTE hopes to set the standards for the development of Agri-PV projects, now that the regulation is finally in place.” 

Bulgarian Agrisolar Best Practice Guidelines

Download
На български език
  • SolarPower Europe представя българска версия на Ръководството за добри практики в областта на агросоларната енергия с подкрепата на Българската асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ)

 

БРЮКСЕЛ, Белгия (понеделник, 27 ноември 2023 г.): ръководството на SolarPower Europe за добри практики в областта на агросоларната енергия е вече достъпно за разработващите соларни проекти и занимаващите се със селско стопанство в България.

 

Докладът, в който подробно са описани най-добрите практики за използване на соларни инсталации в хармония със селскостопански дейности, вече е преведен на български език от Българската асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ).

 

Лина Дъбина, съветник по политиките за устойчивост на SolarPower Europe, заяви: „Този превод ще позволи най-добрите практики за развитие на агросоларите да бъдат разпространени по-широко сред земеделските производители в България. Това е ключова стъпка в развитието на технологията в цяла Европа."

 

Ръководството предлага адаптирана система за оценяване на ефективността на агросоларните проекти по земеделски, екологични, социални и икономически критерии, както и по критерии за качество на жизнения цикъл. Докладът разглежда и реални примери за агросоларни проекти в ЕС, включително данни за добива на култури, използването на вода, ефективността на земята, увеличаването на биоразнообразието и социално-икономическите ползи.

 

Превoдът на ръководството се появява в ключов момент за българския соларен сектор, тъй като последното изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници дава възможност за разработване на агросоларни проекти в страната.

 

Марияна Янева, заместник-председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ), заяви: „Свързването на соларната енергия със селското стопанство има много голям смисъл от гледна точка на икономическите и екологичните ползи за местните земеделски общности и това е ясно показано в Ръководството на SolarPower Europe за агросолари и примерите за добри практики от реалния живот. За мен беше наистина озадачаващо да видя как дезинформираната регулаторна рамка ефективно възпрепятства подобни устойчиви за климата решения за селскостопанския сектор в България. С превода на български на ръководството на SolarPower Europe, АПСТЕ се надява да установи стандартите за развитие на агроволтаични проекти, сега, когато нормативната уредба най-накрая го позволява.“

Questions? Get in touch.

Lily Murdoch
Digital Communications Advisor, SolarPower Europe

Header Image

© Amarenco Group

Interested in becoming a member?

Have a look at the membership pages to find out all about your benefits

Why become a member?